Les idees que presentem sorgeixen de la constatació d’un fet atípic de l’Associació (únicament equiparable a la SCOT), i és la presència pluridisciplinar de professionals experts en la matèria urbanística.

Aquesta amalgama no és dóna a cap de les associacions temàtiques o sectorials dels diversos col·legis professionals, per raó de la seva pròpia naturalesa.

L’objectiu que anima les tres idees és el de la UTILITAT : fer més útil l’ACTU a la societat, i alhora als propis socis, promovent la PARTICIPACIÓ.

 

1) PROJECCIÓ VERS ELS ENS CÍVICS I PÚBLICS DE L’EXPERTESA DELS SOCIS DE L’ACTU: PARTICIPACIÓ I ACCIÓ PÚBLICA

En el rerefons de la idea, hi ha els “Consells d’Arquitectura, Urbanisme i Medi Ambient” de França, d’àmbit departamental (coneguts com a “CAUE”), organismes que promouen l’estudi del territori, d’abast potestatiu i consultiu, en cap cas vinculant, aliens a tot procediment reglat, i que han adquirit gran prestigi entre l’opinió pública, per la seva independència vers els governs i els partits polítics, i per la seva objectivitat (i contundència) a l’hora de valorar les accions que consideren determinants, als efectes de la societat i del benestar.

Les associacions de marc col·legial són sempre excessivament prudents quan es tracta d’opinar de projectes induïts o beneits des del govern de torn, sigui local, autonòmic o estatal.

L’ACTU pot aportar, en l’estudi dels temes sensibles que afectin el territori i l’urbanisme, recomanacions o directrius, consensuades, si és el cas, amb altres institucions, entitats o col·legis professionals.

L’ACTU també pot estar – i ha d’estar — present en tots els actes de debat com congressos i jornades, de qualsevol abast geogràfic, en matèria urbanística. La permanent comunicació en xarxa amb el món universitari i empresarial, així com amb les administracions, és un requeriment als efectes de fer efectiva aquesta presència.

L’ACTU ha de generar espais de debat i proposta sobre els dos grans reptes que es plantegen en l’urbanisme de Catalunya: la nova Llei de Territori i el planejament urbanístic general de l’Àrea Metropolitana: Pla director urbanístic metropolità (PDUM) i el Pla d’ordenació urbanística metropolità (POUMet).
Assumptes com la re-industrialització, el transport públic o les grans transformacions del sòl han de ser objecte de reflexió des de l’ACTU.

Convindrà fer un esforç especial, per trobar formats adequats per al debat. A banda de les jornades amb ponències i els organitzats tipus “taula”, valdrà la pena explorar-ne d’altres, com les tertúlies, que poden ser molt interessants per als propis associats i simpatitzants de l’ACTU.

2) ENFORTIMENT I PROMOCIÓ DE L’ACTU: INDEPENDÈNCIA I PROFESSIONALITAT.

Aquesta idea està lligada a l’anterior, amb la intenció i la voluntat de fer visible el talent dels professionals experts en el món del l’urbanisme i del medi ambient, les polítiques territorials, sectorials i socials, més enllà dels vinculats al món acadèmic i/o polític/administratiu, els primers massa allunyats de la gestió, i els segons massa sotmesos a interessos conjunturals o d’immediatesa .

Es tracta de fomentar, des de l’ACTU, i a l’estil del que ha fet l’SCOT ençà del Congrés de Cultura Catalana, l’anàlisi de la urbanística del país, amb especial atenció als aspectes del paisatge, i amb el valor afegit de la vessant tecnològica, tant la relativa a les infraestructures com a la pròpia de la tecnologia digital. A títol indicatiu:

– Rehabilitació i eficiència energètica: estudi de demandes, ofertes, (re)distribució de l’energia, renovables, noves fonts, etc.
– Mobilitat i infraestructures eficients i capdavanteres: relació entre els nodes de producció o turístics i els centres urbans, millora dels transports públics, implantació d’infraestructures, etc.
– Activació econòmica: turisme, indústria, centres logístics, hubs, etc.
– Activació del món rural.
– Polítiques d’habitatge i de sòl, d’acord amb la situació existent i futura.
– Estudi i propostes per reduir la vulnerabilitat social. Anàlisi i localització d’emplaçaments amb una vulnerabilitat social més agreujada i que puguin esdevenir un risc social.
– Participació en la redacció de normativa vinculada a l’urbanisme, legislació sectorial aplicable, etc.

3) SERVEIS INTERNS DE L’ACTU: MILLORES EN L’ATENCIÓ ALS SOCIS.

Posar a disposició dels socis, mitjançant les plataformes digitals (facebook, twiter, linkedin, pàgina web), la informació que des dels diversos espais institucionals i acadèmics pugui ser del seu interès, així com les cites i convocatòries a esdeveniments en les diverses matèries implicades. És una feina que l’ACTU no ha desplegat a data d’avui.

La informació, tot i ser fàcil d’adquirir, s’ha de gestionar (que vol dir seleccionar i prioritzar/valorar), i aquest és una eina que pot ser útil des de l’ACTU, vers els seus socis.

La informació en xarxa ha de ser possible, amb un mínim esforç de coordinació, amb universitats, col·legis professionals, altres entitats i administracions públiques.
Òbviament, el posar en pràctica aquesta idea ha de comportar ampliar la visibilitat de l’ACTU en el món dels professionals i relacionar-los entre ells, per tal de fomentar xarxes socials i professionals.

No se’ns escapa que l’ACTU té un potencial que no és proporcional al nombre de socis.

Cal fer “créixer” l’associació, i això serà possible si oferim activitats i coneixement, si ens fem visibles i participem en el debat del present i del futur del país, en tot allò que les diverses disciplines que acollim, ens facin competents.

Barcelona, 1 de juny de 2015.

SEBASTIÀ GRAU, JORDI JULIÀ, ENRIC LAMBIES, XAVIER LLOBET, MÒNICA LÓPEZ, CARLES PAREJA, ANTONI RENALIAS i
LAIA-THAÏS SORIANO-MONTAGUT