Barcelona, 30 i 31 de març de 2017

La legislació urbanística espanyola, tant l’estatal com la pròpia de les diverses comunitats autònomes, sembla haver entrat en una fase de major estabilitat, després de les convulsions experimentades en les dues dècades anteriors. Malgrat que la legislació estatal ha experimentat una nova reforma, que ha donat lloc al vigent Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat pel RDL 7/2015, de 30 d’octubre, no és menys cert que la mateixa no ha pretès, a diferència del que va passar amb les iniciatives legislatives anteriors de 1990, 1998 i 2007, emprendre un canvi estructural de la legislació estatal, amb el que això va comportar en el seu moment d’afectació de la legislació urbanística autonòmica, inevitablement condicionada per les referides lleis estatals. Malgrat que les referides lleis autonòmiques han mantingut una major estabilitat, cosa que en principi sembla saludable, no és menys cert que crida l’atenció l’absència d’iniciatives legislatives que hagin intentat afrontar els inevitables canvis de paradigma derivats de les profundes transformacions que el nostre urbanisme ha experimentat des de 2007, com a conseqüència de l’esclat de la bombolla immobiliària.

Per debatre i reflexionar sobre aquestes qüestions i altres vinculades amb situació actual de l’ordenament jurídic en l’àmbit urbanístic, l’Associació Catalana de Tècnics Urbanistes convoca els seus terceres jornades sobre Legislació Urbanística. Comitè acadèmic organitzador de les jornades: Carles Pareja Lozano, Enric Lambies Ortín, Toni Renalias Sulla, Sebastià Grau Àvila i Laia Thais Soriano-Montagut Jené

Presentación III Jornadas Legislación Urbanística ACTU AETU Barcelona 30 y 31 de marzo 2017

Marcos Vaquer Caballeria - Planeamiento urbanístico y derecho a la vivienda

El Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. Valoraciones 1/5

Mesa de debate ¿Qué hemos aprendido de la crisis?

Mesa de Debate - ¿Cómo rehabilitamos, transformamos y regulamos nuestras ciudades?

Judith Gifreu Font - Autonomía local y planeamiento supramunicipal

Felipe Iglesias González - Urbanismo y actividad económica

Héctor Garcia Morago - El control judicial del urbanismo

Gerardo Roger Fernández - Instrumentos jurídicos para el urbanismo post crisis

Modo de cinedesactivado JORNADA SOBRE EL NUEVO RÉGIMEN DEL SUELO Y LA REGENERACIÓN URBANA

Jornada I Procedimiento Administrativo - MasterD

Procedimientos de parcelación en aplicación de la nueva legislación hipotecaria y catastral

JORNADAS DE VIVIENDA Y DESAHUCIOS,- PRIMERA PONENCIA

1/4 - Urbanismo líquido. Eugenio Reyes Naranjo.